Trick Or Treat: Here Are The Top Ten Flicks To Watch This Halloween

mv5bymiyy2e5yjmtzda3nc00mmizlwfkzmitnzvlodllzwnlzmrkxkeyxkfqcgdeqxvyntizotk5odm._v1_sx659_cr00659999_al_.jpg

1 / 23

Trick 'r Treat

mv5bzdi4odjlngutnjfimy00odgzlwizyjgtmzgyztljzdq2ngzixkeyxkfqcgdeqxvymtqxnzmzndi._v1_.jpg

2 / 23

I Know What You Did Last Summer

mv5bmmqyymy5ztmtm2jkni00nmm2lwe3zmetywyzzmrkzdm0ztdlxkeyxkfqcgdeqxvymtqxnzmzndi._v1_.jpg

3 / 23

Hocus Pocus

mv5bmja2nju5mtg5of5bml5banbnxkftztgwotkymzqxmde._v1_sy1000_cr006731000_al_.jpg

4 / 23

Scream

mv5bntuxnzyymjg2n15bml5banbnxkftztcwmtexnzexnw._v1_sy1000_cr006741000_al_.jpg

5 / 23

The Cabin in the Woods

ADVERTISEMENT
mv5bmtuwodaxmzmwnf5bml5banbnxkftztcwmtk3mtq5nw._v1_sy1000_cr006741000_al_.jpg

6 / 23

V/H/S

mv5bmtq4nzk4mtkxm15bml5banbnxkftztcwodyxmdgznw._v1_sy1000_cr006741000_al_.jpg

7 / 23

Dance of the Dead

mv5bmji4nzk2nzazov5bml5banbnxkftztgwnji1nzy4nje._v1_sy1000_cr006741000_al_.jpg

8 / 23

The Final Girls

mv5bmtiznje1ndg1n15bml5banbnxkftztcwotg2ntmzmq._v1_sy1000_cr006711000_al_.jpg

9 / 23

Monster House

mv5bmtuxnta5ntazm15bml5banbnxkftztgwode2ndkymje._v1_sy1000_cr006771000_al_.jpg

10 / 23

Housebound

ADVERTISEMENT
casperstill.jpg

11 / 23

Casper

addams-family-poster.jpeg

12 / 23

The Addams Family

mv5bmja1otuzntq5ml5bml5banbnxkftztgwodq4ndkxnje._v1_sy1000_cr006401000_al_.jpg

13 / 23

Gooesbumps

mv5bmta3nduwnzaxnzzeqtjeqwpwz15bbwu3mdqymtuwmde._v1__0.jpg

14 / 23

The Haunted Mansion

mv5bmweznmuxztmtzjy0my00ognmlwiyndctodm2yzzjm2ywzwewxkeyxkfqcgdeqxvymtqxnzmzndi._v1_sy1000_cr006831000_al_.jpg

15 / 23

The Lost Boys

ADVERTISEMENT
mv5bywrlndrinwmtmju4yy00ndc5lwi1ytutodnmn2viotmzn2ewxkeyxkfqcgdeqxvymtqxnzmzndi._v1_sy1000_sx675_al_1.jpg

16 / 23

Urban Legend

download_6.jpeg

17 / 23

What We Do in the Shadows

mv5bodixmtq0ntixm15bml5banbnxkftztcwmzy1ndaymw._v1__0.jpg

18 / 23

A Nightmare on Elm Street

mv5bnjkwmjcxndc0mv5bml5banbnxkftztywotyxmzq3._v1_.jpg

19 / 23

Jeepers Creepers

mv5bmtq5odi5ntmzn15bml5banbnxkftztcwnzy4mtyxmg._v1_.jpg

20 / 23

Friday the 13th

ADVERTISEMENT
mv5bnda4nzg1njq2nv5bml5banbnxkftztcwmdywntgymq._v1_.jpg

21 / 23

House of Wax

mv5bmjeyndqwmtq3ov5bml5banbnxkftztcwmty5mzi0mq._v1_.jpg

22 / 23

Dead Silence

mv5bngzln2q2nmytoddjni00njjllwi5nzytn2y5njizywuxowu5xkeyxkfqcgdeqxvymtqxnzmzndi._v1_sy1000_cr007151000_al_.jpg

23 / 23

The Frighteners